Kurumsal

Hakkımızda
2007 yılında kurulan Elsan Global Lojistik ve Dış Ticaret Firması, bugün tüm Dünya'da entegre lojistik hizmeti veren global bir markadır. Elsan Global Lojistik'in çözüm ortakları ile en doğru ve en kaliteli hizmeti Hava, Deniz, Kara taşımacılığı ve lojistik alanlarında vermektedir. Temel stratejimiz, küresel olarak büyürken dünyayı koruyan, değer yaratan, çalışanları için en güvenli çalışma ortamını, müşterileri için en güvenilir sistem ve hizmet kalitesiyle donatılmış bir çözüm ortağı olmaktır.
Sürdürülebilirlik
Politikamız ve değerlerimiz doğrultusunda toplumsal sosyal sorumlulukla ilgili olarak öncelikli çocuk olmak üzere eğitim, sağlık, engelliler, çevre koruma, doğal kaynakların tüketimi ve hayvan hakları konularına odaklanmakla beraber, Elsan Global Lojistik’in ortak anlayışı doğrultusunda ve grup sinerjisi dahilinde kültür ve sanatı da destekliyoruz.

Elsan Global Lojistik çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bir arada ele aldığı sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin temel taşı olarak görmektedir. Elsan Global Lojistik olarak bu temelde tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

Etik değerleri ile öne çıkan bir kurum olan bizler, önümüzdeki dönem stratejik planı hazırlanırken ve yatırımlarımızda sürdürülebilirlik prensiplerini benimsiyoruz.

Sadece daha iyi insanlar olmamıza yardımcı olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda küresel lojistikte mükemmellik misyonumuza ulaşmamıza da yardımcı oluyorlar. Müşterilerimiz için lojistik çözümler bulmada lideriz ve kurumsal vatandaşlıkta gösterdiğimiz ek liderlik, müşterilerimizin kendi benzer hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı olabilir.
ELSAN GLOBAL LOJİSTİK VE DIŞ TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin ELSAN GLOBAL LOJİSTİK VE DIŞ TİC. A.Ş. (Elsan Global Lojistik) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

A) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Elsan Global Lojistik tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Elsan Global Lojistik veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Elsan Global Lojistik’in ya da Elsan Global Lojistik’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Elsan Global Lojistik’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Elsan Global Lojistik’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

C) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, Elsan Global Lojistik’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Elsan Global Lojistik’in ya da Elsan Global Lojistik’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Elsan Global Lojistik’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Elsan Global Lojistik’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

D) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Elsan Global Lojistik faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Elsan Global Lojistik temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

E) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Elsan Global Lojistik’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Elsan Global Lojistik tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

F) İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.
 

Misyon Vizyon Değerler
Misyon

Küresel Sektör Tecrübelerimiz ile müşterilerimize entegre çözümler sunmak.

Vizyon

Elsan Global Lojistik Firması olarak ‘Her zaman daha ileriye’ sloganı ile hareket ederek müşterilerimizin dünyaya bizimle açılmasını sağlamak.

Değerler

• Mükemmeli Hedefleriz.
• Dürüst ve Şeffafız.
• Müşterimizi Mutlu Ederiz.
• Sorumluluk Alırız
• Güveniliriz.
• Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahibiz.
• Yükünüz Yükümüzdür Bilinci ile hareket ederiz.

BELGELERİMİZ=YÖNETİM SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI

ISO 9001

 


Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

 


ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

 ISO 28001
Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi

 


ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 

 

 

İş Yapım Kurallarımız & Etik Kodumuz

ELSAN GLOBAL , ticari faaliyetlerinin her daim etik kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini taahhüt eder. Doğruluk ve dürüstlük ile tanımlanan güçlü etik kültürümüzle profesyonel davranışa değer katmaktan gurur duyuyoruz.
Yaşamı güçlendirirken, sektörümüzde standartları yükseltmemizi sağlayan insani ve hakkaniyetli bir kurumsal yapıyı güçlendirmeye de öncülük ediyoruz. ELSAN GLOBAL  İş Etiği Kuralları çalışanlarımıza ve yöneticilerimize iş yapışlarının en yüksek etik standartlarla uyumlu olması için bir rehber olmanın yanı sıra paydaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza güven için bir temel teşkil eder.
Bu Kurallar, ELSAN GLOBAL ’in temel ilkelerini, politikalarını, standartlarını ve yönergelerini özetlemektedir ve tüm ELSAN GLOBAL  çalışanları ve yöneticileri için geçerlidir. İş yaparken bu Kurallara uymak ELSAN GLOBAL  çalışanlarının ortak amacı ve sorumluluğudur.
 
 
 
1-DÜRÜSTLÜK
Ticari faaliyetlerimizde ve tüm iş süreçlerimizde doğruluk, dürüstlük ve adalet öncelikli değerlerimizdir. ELSAN GLOBAL  çalışanları birbiriyle, tüm paydaşlarla, tedarikçilerle ve müşteriler ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

2-GİZLİLİK
ELSAN GLOBAL  çalışanları, ELSAN GLOBAL ’e ifşa edilen gizli bilgileri ve ticari sırları korumakla yükümlüdür. Gizli ve özel bilgiler; ELSAN GLOBAL ’ya ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, know-howı, fikri mülkiyeti, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar. ELSAN GLOBAL  çalışanları; müşterilerin, çalışanların ve birlikte iş yapılan diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. ELSAN GLOBAL  çalışanları, ELSAN GLOBAL  şirketlerinin ticari ve finansal faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece ELSAN GLOBAL ’in amaçları doğrultusunda kullanır ve, bilgi güvenliğine önem verir.

3-ÇIKAR ÇATIŞMASI
ELSAN GLOBAL  çalışanları, potansiyel ya da gerçek çıkar çatışmasını kapsayacak ilişkiler ve durumlardan uzak durmayı amaçlar ve ELSAN GLOBAL ’in menfaatine hareket eder. ELSAN GLOBAL  çalışanları mnevcut görevlerinden yararlanarak; şahsen, ailesi veya yakınları vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğu kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamaz.ELSAN GLOBAL  çalışanları, ELSAN GLOBAL  gücünü ve/veya adını, ELSAN GLOBAL  kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınır. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığında, bağlılıklarının bir parçası olarak bu yöntemleri uygular. ELSAN GLOBAL  çalışanı, tereddüde düşülen durumlarda yöneticisine, İnsan Kaynakları Bölümü’ne yada Etik Kurulu'na danışır.

4-SORUMLULUKLAR
 
4-1    Yasal Sorumluluklar
Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizde ülke yasalarına uymayı ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı hedef edindik. Hizmetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. Faaliyetlerimizi yürütürken her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 
4-2    Müşterilere Karşı Sorumluluklar
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir hizmet anlayışı ile çalışırız. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz standartlarda sunar, müşterilerimize saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız

4-3    Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
Çalışanlarımıza vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz veririz. İşe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranırız. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder, bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
 
4-4    Şirkete Karşı Sorumluluklar
ELSAN GLOBAL  sürekliliğine öncelikle önem vererek ve şirket sahibine karşı değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.

4-5    Tedarikçi ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar
iş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz. Adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz.
 
4-6    Rakiplere Karşı Sorumluluklar
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

4-7    Çevre, Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklar
ELSAN GLOBAL  çevreye karşı duyarlı hareket ettiğinin tüm paydaşlar, çalışanlar, müşteriler ve toplum tarafından bilinmesini sağlar. ELSAN GLOBAL , tüm paydaşlarının azami kazanç sağlamalarına imkan verecek başarılı stratejileri gelecek nesillerin gereksinimlerine zarar vermeden geliştirir. ELSAN GLOBAL , uygulamalarını teknoloji, güvenlik, sağlık ve çevre bilimleri alanlarındaki yeni anlayışların ışığında sürekli iyileştirir. Bu gelişmelerin devamlı ve ölçülebilir olarak tüm şirketlerinde uygulanabilirliğini sağlamak için düzenli çalışır. ELSAN GLOBAL , sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, temiz teknolojiye öncelik vermek, atık yönetimi ile çevre kirliliğini önlemek, enerji tüketimini ve emisyonları azaltmak ve verimli suyu daha verimli kullanmak için kademeli olarak çalışmayı taahhüt etmektedir. ELSAN GLOBAL , demokrasinin, insan haklarının korunması ve bunlara saygı gösterilmesi, istihdam, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularında ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve çevrenin korunması konularına değer verir ve standartlar oluşturur. Eğitim ve hayır faaliyetlerisuçların ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması önemli temel değerlerindendir. ELSAN GLOBAL , tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu ilkelere karşı sorumluluk göstermelerini beklemektedir. ELSAN GLOBAL  çalışanları, iyi bir kurumsal vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışır. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğü ülkelerin gelenek ve kültürlerine karşı duyarlı davranır. Tüm rekabet/antitröst yasalarına uyumlu davranır; rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermez ve kabul etmez.

4-8    ELSAN GLOBAL  Adına Karşı Sorumluluklar
İş ortakları, müşteriler ve diğer paydaşlar, profesyonel yeterliliğin ve dürüstlüğün sonucu olarak ELSAN GLOBAL ’e güvenmektedirler. ELSAN GLOBAL  çalışanları, bu itibarı en üst düzeyde tutmaya çalışır. ELSAN GLOBAL , hizmetlerini şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar ve yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli özveriyi gösterir. ELSAN GLOBAL , profesyonel olarak yetkin olunduğuna ve olunacağına inanılan alanlarda hizmet vermeye özengösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlar. Toplum ahlakını zedeleyenlerle, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle ve insan haklarına saygılı davranmayanlarla çalışmalar yapmaz. ELSAN GLOBAL  çalışanları, kamu önünde ve dinleyenlerin şirketi temsilen konuştuklarını algıladığı alanlarda, kendi görüşlerini değil, sadece ELSAN GLOBAL ’in görüşlerini ifade eder. ELSAN GLOBAL  çalışanları, görüşleri ELSAN GLOBAL 'in görüşü olarak algılanabileceğinden, medya veya diğer sosyal medya platformlarında iş sorumlulukları ile ilgili kişisel görüşlerini belirtirken dikkatli olmalıdır. ELSAN GLOBAL  çalışanları, şirketlerini risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığında uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek konunun uzmanlarına danışır.
 
5-    YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM
İş ilişkilerinin kişiselleştirilmeden yürütülmesini, iş atmosferini olumsuz etkileyen kişisel düşmanlık ya da kavgaya varan ilişkilerin reddini, kamu görevlileri, müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı sağlarız.
 
6-    HEDİYE VERMEK – ALMAK
Etkinliklerimiz kapsamında bulunan çalışmalarda; kutlama, ikram ve ağırlama gerektiren durumları yasalarımızın ve iş yapım kurallarımızın belirlediği şekilde uygulamayı, çalışanlarının, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla vermelerine müsaade etmemeyi, tüm çalışanlarıyla ilke edinmiştir.
ELSAN GLOBAL  yayınladığı, açıkladığı ilkelerini yaşam koşullarına göre güncelleştirmeyi, modern toplumun bir parçası olarak hizmetlerine devam etmesinin kaçınılmaz bir şartı olarak görür. ELSAN GLOBAL , bu sebeplerle "Etik Kurul"unu oluşturmuş olup benimsenen iş yapım kurallarımız ile çelişkili bir durum ortaya çıktığında, müşteriler ve çalışanlar ilgili kurul ile irtibata geçebilirler.

Elsan Kurumsal Değerlerimiz
Elsan İş Etiği Politikası